GDPR & Obchodní podmínky

GDPR a Zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje použiji pro zasílání aktuálních novinek týkajících se činnosti kurzu Výuka kresby a s tím souvisejících informací obchodního, organizačního, výtvarně naučného a motivačního charakteru, případně jiných s činností kurzu souvisejících. Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět, nebo požádat o výmaz z mojí databáze.

1.) Odesláním Vašich údajů skrze kterýkoliv formulář na těchto webových stránkách k tomu určený udělujete souhlas správci osobních údajů Barboře Maštrlové (OSVČ podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Břežany II 31, Břežany II, 28201 okr. Český Brod, IČ: 04728076), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), GDPR a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

K získání Vašich údajů používám hlavně tyto webové stránky a na nich umístěné formuláře. Zároveň s tím, jak tyto stránky používáte, získávám cookie soubory, případně jiné online identifikátory.

 

2.) Tyto údaje zpracovávám proto, abych Vám mohla zasílat aktuální informace související s činností kurzu Výuka kresby, který provozuji, a s webovými stránkami www.vyukakresby.com a zpracovávat je budu po dobu trvání činnosti kurzu Výuka kresby, maximálně však po dobu 10 let.

 

3.) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na moje kontaktní údaje, tj. Barbora Maštrlová, Břežany II 31, Břežany II, 282 01 nebo info@vyukakresby.com.

 

4.) Osobní údaje považuji za důvěrné a nebudu je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě mne přístup též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

 

5.) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přihlášení do kurzu

Z důvodu omezené kapacity kurzu se za přihlášení do kurzu nedá považovat pouze online objednávka kurzu skrze formulář na webu. Přihlášení do kurzu je platné až poté, co Vám ho v souvislosti s aktuální obsazeností kurzu potvrdím mailem a nabídnu možnost osobního pohovoru. Teprve na osobním pohovoru se závazně domluví konkrétní podmínky čerpání kurzu.

Platební a storno podmínky

Závazná rezervace pro klienty ve všech typech kurzu probíhá platbou kurzovného na účet 1474628013/3030 a to nejpozději 1 týden před nástupem do kurzu. Noví klienti provádí platbu teprve po osobním pohovoru a poté, co objednávku potvrdím emailem s fakturou s údaji klienta. V případě, že není možnost se domluvit na osobním pohovoru před nástupem do kurzu (např. u víkendového kurzu, či pro mimopražské), lze učinit výjimku a uskutečnit rezervaci platbou kurzovného pouze po vzájemné emailové dohodě. Stávající či dřívější klienti provádějí rezervaci po předem domluveném zaslání faktury a zaplacení peněz na účet nejpozději týden před nástupem do kurzu. Zrušení rezervace a vrácení kurzovného je možné nejpozději 3 dni před dohodnutým termínem nástupu do kurzu, po nastoupení do kurzu již vrácení peněz není možné. 

Omlouvání a nahrazovaní docházky

Večerní a víkendový kurz -> Omluvené hodiny je možné si po dohodě nahradit v jiných termínech kurzu nebo během víkendového kurzu v rámci semestru. Za omluvenou hodinu se považuje ta, jejíž absenci nahlásíte v kterémkoliv čase před zahájením výuky. Hodina omluvená až po započetí, nebo neomluvená vůbec, propadá bez náhrady. Pro čerpání náhrady lze smluvit pouze jeden náhradní termín, který v případě nevyčerpání propadá. Nevychozené hodiny se nepřesouvají do semestru následujícího. Neomluvená hodina propadá bez možnosti náhrady. Umožnit klientovi náhradu omluvené hodiny je možné pouze pokud neje právo, nikoliv povinnost

Individuální kurz -> Individuální kurz je potřeba vyčerpat během platného období depozitu (platnost depozitu se počíta 1 měsíc od začátku dohodnutého čerpání). Za omluvenou lekci se považuje ta, jejíž absence je nahlášena 24 hodin předem a jako taková lze přesunout na jiný termín. Termín náhrady však již měnit nelze. Lekce omluvená později než je lhůta 24 hodin, nebo neomluvená vůbec, propadá bez náhrady. Větší množství nevychozených, omluvených individuálních hodin lze vychodit nárazově formou Drill Exclusive, bude-li to nutné a v mých časových možnostech. V řádném termínu nevyčerpaný depozit bez náhrady propadá. 

Drill Exclusive -> u produktu Drill Exclusive se termín čerpání domlouvá před zakoupením a možnost změny data je možná nejpozději týden před dohodnutým termínemZávazná rezervace či zrušení je možné nejpozději 1 týden před nástupem do kurzu a probíhá tak, že Vám rezervaci - pokud byla dohodnuta s větším předstihem, ještě jednou potvrdím emailem - Vy rezrvaci ještě jednou definitivně potvrdíte, načež Vám vystavím fakturu, kterou je třeba zaplatit obratem na účet 1474628013/3030, jinak bude Váš termín nabídnut zájemcům v pořadníku. Při zrušení již zarezervované lekce v týdenní lhůtě před dohodnutým a vzájemně potvrzeným termínem (rozuměj potvrzovací mail i faktura odeslána) se platí plná cena za vstup.

Dárkové poukazy -> prodej dárkových poukazů je limitován počtem aktuálních volných míst v kurzu. V případě, že je kurz obsazen, poukaz vám nelze prodat. V případě, že je Vám poukaz prodán i při plné obsazenosti kurzu, je tak učiněno s tím, že je platnost poukazu posunuta na dobu, kdy coby prodávající vím, že místo v kurzu bude. Dohoda o volných termínech a prodloužených lhůtách platnosti se sjednává emailem (váš i můj doklad o dohodě). Poukaz nevyčerpaný ve stanovené či dohodnuté lhůtě propadá bez náhrady. 

Práva a povinnosti klieta

Klient se nástupem do kurzu zavazuje, že nebude šířit kterékoliv z původních, autorským zákonem chráněných výukových materiálů, jenž obdrží v rámci kurzu. Za porušení tohoto závazku si vyhrazuji právo klienta vyloučit z kurzu bez nároku na náhradu, případně vyvodit právní důsleky. 

Klient má v kurzu právo na zapůjčení základních pomůcek (jmenovitě: baličák, stojan, kreslící podložka, tužky, uhly, rudky, roztírátka, základní škála pastelů a akvarelů, gumy, pravítka, tuš a perko, akvarelový a pastelový papír), ostatní pomůcky (plátna, štětce, barvy akrylové či olejové aj.) si klient zajišťuje sám. Dále se klient zavazuje, že nebude nadužívat, ničit, ani zcizovat materiál ke kresbě v kurzu zapůjčený a stejně tak bude udržovat veškeré nástroje a prostor v čistotě. Stejně tak je povinnen zacházet opatrně se všemi zapůjčenými modely ke kreslení, za jejichž případné poškození či zničení zodpovídá v plné výši. 

Klient s nástupem do kurzu dává svolení s používáním kreseb, které vzniknou v rámci kurzu, pro propagační účely kurzu a to bez ohledu na to, zda je aktivním klientem, či již do kurzu nedochází.

Klient má předností právo na pokračování v kurzu. To, zda bude pokračovat v docházce kurzu, závazně sděluje vždy nejpozději měsíc před začátkem nového semestru, kdy je s dotazem na pokračování osloven přímo nebo prostřednictvím emailu. 

 

Klient si je vědom, že je v kurzu na vlastní nebezbečí a na vlastní zodpovědnost.

Klient se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by zasahovalo nebo ohrožovalo moje práva coby poskytovatele, způsobovalo by mi škodu či zasahovalo do mé dobré pověsti a obchodního jména. 

Práva a povinnosti poskytovatele služby

Coby poskytovatel služby nenesu odpovědnost za přerušení dodávky služby v důsledku událostí, které nelze předvídat (např. moje fyzická nemohoucnost v důsledku vážné nemoci, úrazu, smrti; narušení provozuschopnosti ateliéru v důsledku živelní pohromy, odstávky elektřiny apod. a jiných nepředvídatelných a neovlivnitelných událostí). V těchto a podobných případech si vyhrazuji právo neposkytnout klientovi kompenzaci ušlého kurzovného.

 

Klient bere na vědomí, že coby poskytovatel můžu stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání služby a můžu taková pravidla měnit. Vyhrazuji si právo kdykoliv změnit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, všechny nebo část služeb bez předchozího upozornění.

 

Nenesu odpovědnost za poškození či ztrátu věcí zanechaných klientem v provozovně kurzu, za své věci si klient zodpovídá sám.

Vyhrazuji si právo odmítnout poskytnout službu komukoliv nebo ji ukončit z jakéhokoliv důvodu kdykoliv.